Kallelse till föreningens Höstmöte 2016

17.11.2016 kl. 18.00 – 20.00

Föreningen håller två ordinarie möten om året. Föreningens vårmöte hålls i februari och höstmöte under tiden oktober-november på en av styrelsen fastställd dag.

Bl.a. Höstmötet beslutar skilt för sig om storleken och tidpunkten av den årliga medlemsavgift som uppbärs hos ordinarie, ung och understödande medlemmar.

Deltagandet i föreningens möte också möjligt per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel före och under mötet. D.v.s. ifall någon så önskar, kan vi arrangera med t.ex. GoogleTalk, WhatsApp, Messenger el. dyl.

Vid föreningens möten har varje ordinarie medlem, hedersordförande och hedersmedlem en röst. En ung eller understödande medlem har rätt till att vara närvarande och yttra sig vid föreningens möten.

KALLELSE

Tidpunkt: 17.11.2016 kl. 18.00
Plats: Träskberga (Träskby/Kalkstrand), adress: Nevasvägen 340, 01150 Söderkulla

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:

  1. Mötet öppnas
  2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
  3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
  4. Föredragningslistan för mötet godkänns
  5. Verksamhetsplanen, budgeten och medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår fastställs
  6. Val av ordförande och övriga medlemmar samt suppleanter i styrelsen
  7. Val av en eller två verksamhetsgranskare och hans/deras suppleanter eller en revisor eller två revisorer och hans/deras suppleanter
  8. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

PS. "Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens vår- eller höstmöte ska hen skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen." Ifall du har ett ärende till punkt nr. 8 så skall du ha meddelat det till sekreterare Ian Nordman, tel. 0503318382 eller ufkamraterna@gmail.com senast söndagen 6.11.2016 kl. 21.00. Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast sju dagar före mötet genom annons på föreningens hemsida, eller i en tidning som utkommer i föreningens hemort, eller per e-post.

LÄS MERA HÄR: http://www.ufkamraterna.fi/start/om_foreningen/ufk_pa_fikonsprak/

LÅT OCKSÅ DINA GRANNAR OCH VÄNNER VETA ATT DU DELTAR: KLICKA "KOMMER" PÅ FACEBOOK (http://www.facebook.com/events/1072243072824487/)Plats
Träskberga
Nevasägen 340
01150 Söderkulla

Arrangör
Uf Kamraterna rf
www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382