Vårmöte+Månadsmöte

21.01.2016 kl. 17.30 – 19.00

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

  • mötet öppnas
  • val av mötesordförande, sekreterare, två protokollsjusterare och vid behov två rösträknare
  • mötets laglighet och beslutförhet konstateras
  • föredragningslistan för mötet godkänns
  • bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande presenteras
  • besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga
  • behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

 

På månadsmötena träffas styrelsen och funktionärer för att planera verksamheten! Månadsmötena protokollförs och är beslutsföra. Välkommen!Plats
Träskberga
Nevasvägen 340
01150 Söderkulla
www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382