Registerbeskrivning

Information enligt artikel 13 i GDPR. Uppdaterad 31.7.2018.

Föreningens namn och kontaktuppgifter

Ungdomsföreningen Kamratera rf, www.ufkamraterna.fi, ufkamraterna@gmail.com, tel. 045 21 88 220.

Medlemsregistrets ändamål och den lagliga grunden

Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.

Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och artikel 9.2.d (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter). Beträffande nationell lagstiftning finns stadganden i föreningslagen och bokföringslagen.

Mottagare av personuppgifterna

Personuppgifterna hanteras av föreningens styrelse, medlemssekreterare, kassör och bokförare. Uppgifterna i medlemsregistret överlämnas inte utanför organisationen. Webbhuset Finland Oy Ab är personuppgiftsbiträde till medlemsregistret.

Lagringsperioden

Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas därefter.

Rättigheter

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen. Rätten till dataportabilitet är med stöd av artikel 20.1.a och 20.1.b inte möjlig att utöva.

Klagomål

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter

Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.

www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382