### MAKULERADE STADGAR FÖR HISTORIEFORSKARE - LÄS DE NUVARANDE ###

 

(avskriven från original utan modifikationer)
 


 
§1
Föreningens namn är uf Kamraterna och dess hemort är Sibbo kommun.
 
§2
Föreningen ansluter sig till Nylands svenska ungdomsförbund (N.S.U.) r.f och har till uppgift att utveckla och fremja ungdomsarbetet inom föreningens verksamhetsområde, som omfattar Hangelby och Träsk byar jämte närliggande skärgårdsområde.
Föreningen skall arbeta för att dess ungdom skall ivra för kristendom, nykterhet, upplysning och god sed. Dessa mål söker föreningen nå genom anordnande av möten, samkväm och kurser vid vilka frågor från bildningens och det praktiska livets områden föredrages och diskusionsvis behandlas, genom att främja sång och musik samt idrott, genom läsning av goda böcker, väckande av intresse för självstudium och kärlek till hembygd och fosterland.
 
§3
Medlem i föreningen kan envar person bliva som godkännes av föreningens styrelse. Barn under 15 år böra dock för erhållande av medlemskap äga sina målsmäns medgivande.
Föreningen kan inkalla hedersledamöter. Även icke föreningsmedlemmar kunna tillfälligt närvara vid föreningens möten, men få icke deltaga i omröstning.
 
§4
Styrelsen uppgör en matrikel över medlemmarna och tilldelar dem ett medlemskort, som bestyrker deras medlemskap i föreningen. Vid utträde ur föreningen överlämnas medlemskortet till föreningens styrelse, som därmed meddelats om den avgående medlemmens namn och äger härom göra anteckning i föreningens matrikel.
 
§5
Årsmedlemsavgiftens storlek bestämmes på årsmötet. Ständig medlem inbetalar på en gång 5 mark.
Avgifterna tillfaller föreningens gemensamma kassa. Avgående medlem äger dock icke återfå erlagd avgift eller något annat av föreningens egendom.
 
§6
Medlem som icke fullgör sina förplicktelser emot föreningen eller genom sin verksamhet skadar eller motarbetar föreningens intressen, kan av styrelsen från föreningen uteslutas.
 
§7
Kallelse till möten ävensom övriga meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag på offentliga anslagsplatser eller genom tidningsmeddelanden. I möteskallelsen bör iaktagas föreningslagens bestämmelser.
 
§8
Vid överläggning i allmänna frågor kan varje närvarande person yttra sig. I Föreningsangelägenheter har endast medlemmar talan. Rösträtt utövas av medlemmar som fyllt 15 år. I övrigt gällde vad § 13 i Föreningslagen av den 14 januari 1919 stadgar angående beslutanderätt.
 
§9
Ekonomiska frågor fordra tre fjärdedelars (3/4) av all vid omröstningen avgivna röster innan de anses gällande.
 
§10
Berusande drycker, kortspel eller annat, som kan anses strida mot god sed och föreningens intressen, må icke förekomma på föreningsmöten eller andra sammankomster. Berusade eller andra personer, som inom föreningen eller vid dess sammankomster uppträda störande, bortvisas efter förut erhållen varning.
 
§11
Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse bestående av ordförande och sex på årsmötet, för tiden till näst följande årsmöte, valda medlemmar och två suppleanter. Styrelsen utser inom sig viceordförande, sekreterare och kassör. Beslut inom styrelsen fattas med enkel röstövervikt, falla rösterna lika har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen är beslutsför, då ordföranden och minst fyra ledamöter äro närvarande.
 
§12
Föreningens namn tecknas av ordföranden ensam eller vid förfall för denne, av viceordföranden och sekreteraren.
 
§13
Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens såväl kontanta- som övriga tillgångar.
 
§14
Ordföranden tillkommer att vid behov sammankalla styrelsen, leda alla förhandlingar, tillse att föreningsbeslut blir verkställda, med styrelsens samtycke kalla föreningen till årsmöte eller till extra möte. Till extra möte bör ordföranden även kalla föreningen, då minst tio medlemmar det, för visst uppgivet ärende skriftligen påyrkar. Även bör ordföranden mottaga och kvittera till föreningen addresserade- samt underteckna alla från densamma eller från styrelsen avgående försändelser, företräda föreningen där annan representant ej blivit utsedd, dock med beaktande av vad som säges i paragraf 12 om tecknandet av föreningens namn, tillse att styrelsemedlemmarna fullgöra sina åligganden samt att vaka över ordningens upprätthållande och stadgarnas efterlevnad.
Sekreteraren för styrelsens och föreningsmötenas protokoll, avfattar till årsmötet skriftlig berättelse över föreningens verksamhet under det gångna året, håller vård om protokollböckerna, arkiv m.m.
Kassören mottager och förvaltar föreningens medel, verkställer nödiga utbetalningar mot kvitto, för kassabok och å styrelsens vägnar matrikel samt lämnar till styrelsen, senast tre dagar före årsmötet, av revisorerna granskad redovisning.
 
§15
Revisorerna äga noggrant granska föreningens räkenskaper, fonder, biblotek, matrikel, förteckningar m.m. Inventera föreningens alla tillhörigheter samt inlämnar till styrelsen senast en vecka för årsmötet skriftlig revisionsberättelse jämte utlåtande över förvaltningen.
 
§16
Angående övriga styrelsemedlemmars befattningar utfärdar föreningen skärskilda föreskrifter.
 
§17
Vid årsmötet, som försiggår inom februari månad, behandlas ärenden i följande ordning:
  1. styrelsens årsberättelse,
  2. räkenskaper och revsisionsberättelsen samt fastställande av bokslutet.
  3. om ansvarsfrihet åt styrelsen,
  4. val av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen samt två revisiorer och revisorssuppleanter,
  5. årsavgiftens storlek,
  6. tiden för de ordinarie mötena,
  7. årets arbetsprogram,
  8. övriga ärenden.
 
§18
För anordnande av större möten, kurser, fester eller dylikt, utses särskild festbestyrelse. Denna styrelse äger vid behov komplettera sig själv och i övrigt ställa sig styrelsens instruktioner till efterrättelse.
 
§19
Inom föreningen kan bildas särskilda kretsar, vilka inom sig utse nödiga funktionärer, inför styrelsen ansvariga för kretsens verksamhet.
 
§20
Föreningen må ej upplösas, så länge minst tio medlemmar önskar dess fortbestånd. Upplöses föreningen, tillfaller dess kvarstående tillgångar folkskolorna i föreningens verksamhetsdistrikt, och skolornas direktioner äger gemensamt besluta om ifrågavarande medels förvaltning och användning, enligt föreningens beslut, för främjande av skolornas gymnastik- och idrottsverksamhet.
Beslut om föreningens upplösning samt om ändring av dessa stadgar skall omfattas med tre fjärdedelar av de avgivna rösternas antal, på två med minst tre veckors mellanrum hållna möten.
 
§21
I alla övriga delar gälla bestämmelserna i föreningslagen till efterrättelse.

 
-----------------------


 
www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382