HUVUDFINANSIÄRER:

De gamla WC- och duschutrymmena har redan rivits och renoveringen och bygget av den nya bastun och duschutrymmena är i gång. Tom Wickholm (till vänster), Rainer Eklund, Tom Malmberg och Sam Fransman planerar. Foto: Ian Nordman

***
Av de ca 2 500 föreningshusen i Finland är Träskberga "huset mitt i byn" för oss i Träskby och Hangelby. Föreningshus har ofta byggts på talko och de renoveras också på talko. Under åren 2011-2013 utvidgas och renoveras Träskberga att motsvara nya behov.


 TALKOKONTAKTLISTAN

Talkomodell

 • 5 x roterande talkogrupper + servicegrupp.
 • Talko lördagar kl 08-16. Vardagar enligt möjlighet och arbetsskede.
 • KOM I HÅG ATT PLANERING ÄR HALVA JOBBET: GRANSKA RITNINGARNA INNAN ARBETET!! LAMINERADE RITNINGAR FINNS PÅ TRÄSKBERGA. Konsultera Janne Lydman ifall det är oklart med tolkandet av ritningarna.
Ladda ner presentationen över Träskberga projektet 7.4.2011 från Google Docs.


Styrgrupp

UFK har tillsatt en styrgrupp. Styrgruppens medlemmar fungerar som talkogruppledare.Talkogruppledarens uppgifter är att:
 • Sammankalla talkogruppen
 • Förbereda verktygs och materialanskaffningar med Sam Fransman
 • Konsultera arbetsmomentet med Janne Lydman
 • Kommunicera arbetsuppgifterna på talkot
 • Övervaka säkerheten på talkot
 • Sammanställa talkorapport efter talkot och ta allas kvitteringar
En talkolista har gjorts upp och uppdateras på Google Docs.

KONTAKTNUMMER

       
Talkokoordinator,
talkogruppledare 4:
Tom Wickholm 050 5655721  
Materialkoordinator,
talkogruppledare 2:
Sam Fransman 050 4078176  
Projektledare,
talkogruppledare 3:
Rainer Eklund 040 0773197  
talkogruppledare 1: Tom Malmberg    
       

SPONSORBIDRAG OCH UNDERSTÖD ÄVEN AV:

 

 


Projektplan för utvidgning av föreningslokalen Träskberga

 1. Projektets namn

Tillbyggnad och renovering av Träskberga

 1. Projektets uppdragsgivare

Ungdomsföreningen Kamraterna r.f. (reg.nr.:59.669)

 1. Nuvarande situation

Uf Kamraterna är verksam i Kalkstrand, Sibbo. Föreningen äger lokalen Träskberga som ursprungligen är en gammal folkskola. Verksamheten riktar sig till byns invånare och 385 medlemmar. Aktiviteterna är riktade till såväl unga som äldre. För ungdomar finns bl.a. en skatepark och körning med radiostyrda bilar. På vintern finns skridskoplan och belyst skidspår. Lokalen utnyttjas för såväl allmänna som privata fester.

Föreningen leds av en styrelse som väljs årligen på årsmötet. Lokalen har utvidgats tidigare i två skeden med hjälp av eget kunnande förutom el-installationerna. Föeningens ekonomi är medelmåttlig. Bygglov för renoveringen har beviljats 19.5.2010. Föreningen har beviljats ett understöd från Sparbanksstiftelsen. Fastigheten kopplas till kommunalt vatten och avlopp 2010-11.

 1. Övriga aktörer som deltar i projektet

Föreningens styrelse är ansvarig för genomförandet av projektet. Föreningen har för avsikt att skaffa sponsorer för en del av finansieringen. På föreningens hemsida ingår ett upprop om talkokrafter .

 1. Projektets målgrupp, nyttotagare och målområde

Projektets målgrupp är byns invånare samt de föreningar som verkar på området. Dessutom räknar vi med att projektet skall leda till mera uthyrning för privattillställningar. Lokalen fungerar också som tävlingscentral för motionslopp och orienteringstävlingar. Salpar skola och 4-H klubben änvänder lokalen avgiftsfritt för klubbar och idrottssdagar. Byns väglag och bryggföreningar får använda lokalen avgiftsfritt.

På närområdet (Träskby) bor 605 personer. Invånarna i de närbelägna byarna Hangelby och Box är 246 respektive 807. Träskby hade en inflyttning på 40 personer år 2009.

 1. Projektets bakgrund och behov, mål och avkastning

Projektidén har uppstått då det visat sig att tvättmöjligherna vid större motionstävlingar är för knappt tilltagna. En minst lika viktig sak är att genom att göra lokalen attraktivare för fler grupper och privatpersoner som vill hyra lokalen. Den tredje orsaken är att göra salens användning ändamålsenligare genom att inreda ett skilt klubbrum där spel, instrument och dylikt får stå fram. Renoveringen skulle också göra det möjligt att inrymma ett inva-wc som nu fattas. I synnerhet med en ökad uthyrning räknar föreningen med att få ekonomin på en stadigare grund.

 1. Projektets innehåll, åtgärder och tidtabell

Projektet går ut på att förstora föreninglokalen Träskberga med nya toaletter för damer, herrar och rörelsehämmade. Nuvarande våtutrymmen byggs om till bastu med dusch- och omklädningrum. En del av den kalla vinden inreds till klubbutrymme. Dessutom byts gamla fönstren ut och tamburen förses med laminatgolv.

Åtgärder:

Våren 2011

Tillbyggnadens,grundarbeten,stomme,tak och ytterväggar, rördragningar och golvplatta görs klara.

Hösten 2011

Den nya delen inreds så att de nya toaletterna kan tagas i bruk.

Vintern 2011

Rivning av det gamla våtutrymmet, ingång till övre våningen.

Våren 2012

Den nya bastuavdelningen görs klar.

Hösten 2012

Arbetet med klubbrummet påbörjas

Våren 2013

Klubbrummet spacklas och målas

Hösten 2013

Nya fönster och golv i tamburen installeras

 

 

 1. Projektets ekonomi

Projektet ingår inte i föreningens övriga verksamhet och kommer att bokföras som en skild utkomst och inkomspost. Projektet bokförs av föreningens kassör med hjälp av färdig Excel-tabell.

Kostnadskalkyl:

 

 

Material + elarbeten

Talko

Traktor

2011:

 

Grund, stomme, vatten och avlopp, golvplatta, väggar och tak för tillbyggnadsdelen.

8.000 €

450 h

30h

2011:

 

Inredning av wc-avdelningen (innerväggar, kakling, rörarbeten, isolering och sanitetsporslin).

9.000 €

300 h

 

2011:

 

Rivning av de gamla våtutrymmena, inredning av bastuavdelningen, rörarbeten, golvplatta, mellanväggar, kakling och ventilation.

7.000 €

450 h

 

2012:

 

Klubbutrymmets stomme, isolering och inredning görs klar.

8.000 €

600 h

 

2013:

 

Brädfodring och målning av nya delens ytterväggar.

4.000 €

80 h

 

2013:

 

Installering av nya fönster och laminatgolv i tamburen.

6.000 €

150 h

 

 

Summering:

Projektets materialkostnader: 42.000 €

Projektets talkotimmar: 2030 x 10 € 20.300 €

Traktortimmar: 30 x 30 € 900 €

Planering och övervakning, ritningar: 5.000 €

Traktering för talkoarbetarna: 1.500 €

TOTALT: 69.700 €

 

Finansieringsplan:

Projektet finansieras under första året med egna medel. De därpåföljande årens utgifter finansieras med Leader stödet som lyfts mot redovisning av det första årets utgifter. Föreningen har underhandlat med banken om att få ett kortfristigt lån för att finansiera materialkostnaderna.

Egenfinansiering:

Uppskattad talkoandel: 10.600 €
(50% av talkoandelen)

Sparbanksstiftelsen: 3.000 €
(redan beviljat)

Sponsorer: 4.000 €

Egna medel: 3.500 €

TOTALT: 21.100 €

 

Likviditetsplan:

Utgifterna för materialanskaffning under projektets första år finansieras med egna medel. Kortfristigt banklån upptas för att bekosta materialanskaffningar i väntan på bidragsutbetalning. Offerter för material, el-installation och vvs-installation inbegärs av 3 lokala entrepenörer.

 1. Organisation

Föreningen har på årsmötet 9.3.2009 beslutat att förverkliga ifrågavarande projekt förutsatt att Leader-finansiering erhålles. Projektet leds av föreningens styrelse som till sin hjälp kan anlita experter.

Projektledare: föreningens sekreterare
Ian Nordman

Talkoprojektering:
Tom Wickholm

Material- och redskapsanskaffningar:
Sam Fransman

Bokföring: föreningens kassör
Gunhild Melander

Ansökningar och redovisning av Leader-stödet: Styrelsemedlem
Rainer Eklund

 

 1. Projektets uppföljning, rapportering och informering

Projektets fortskridande rapporteras enligt anvisningar till Leader-projektets ansvariga samt till kommunens byggnadstillsyning och planeringsavdelning. Information om projektets utveckling informeras i lokaltidningarna samt på föreningens hemsida www.ufkamraterna.fi.


 

LEADER-byggprojektet

Projektbeskrivning

Träskbergas renoverings- och utvidgningsinitiativ

Uf Kamraterna har stora planer för Träskbergas framtid. Föreningen har sedan årsmötet 2009 planerat för en renovering av föreningshuset.


Styrelsen är enhällig om att Träskberga måste renoveras så att utrymmena är ändamålsenliga och fyller dagens krav. På årsmötet 2010 kom det upp en diskussion om att det faktiskt inte finns en inva-wc. Det är också över 20 år sedan senaste ordentliga renovering.

Renoveringen kommer att pågå till 2013 och består av ett nybygge för nya wc-utrymmen, en renovering av duschutrymmen med bastu och omklädningsrum, och ett nytt klubbrum på vinden. I samband med allt kommer vi att byta ut fönstren och ta i bruk kommunaltekniken.

Tanken med tilläggsbygget är att göra Träskbergalokalen mer attraktiv och att öka användningsmöjligheterna vilket också inverkar på möjligheterna att marknadsföra lokalen för uthyrning. Uthyrningen är redan nu den största inkomstkällan och kommer att vara det också i framtiden.

Ett eget klubbrum på övre våningen gör det lättare att ha ungdomsverksamhet. I salen måste spel, musikutrustning, biljardbord mm. städas undan för varje gång.

LEADER-rakennusprojekti

Projektikuvaus

Träskbergan remontti- ja lisärakennushanke

Uf Kamraterna -yhdistyksellä on suuria ajatuksia Träskbergan tulevaisuutta ajatellen. Vuoden 2009 vuosikokouksesta lähtien yhdistys on suunnitellut seuratalon remonttia.

Hallitus on yhtämielinen siitä että seurataloa tulee remontoida jotta tilat olisivat tarkoituksenmukaisia ja nykyajan vaatimuksia vastaavia. Vuosikokouksessa 2010 syntyi keskustelua siitä että talossa ei ole inva-wc:tä. Viime kunnon remontista on myös kulunut 20 vuotta.

Remontti tulee kestämään vuoteen 2013 asti ja koostuu laajennusrakennuksesta wc-tiloja varten, löylyhuoneesta sekä suihkutilojen ja pukutilojen remontista, sekä uudesta kerhohuoneesta vintillä. Kaiken yhteydessä uusimme ikkunat sekä otamme kunnallistekniikan käyttöömme.

Hankkeen ajatuksena on tehdä Träskbergasta entistäkin houkuttelevampi ja lisätä tilan käyttömahdollisuudet, mikä myös parantaa yhdistyksen mahdollisuudet markkinoida kiinteistöä vuokrattavaksi. Tilavuokra on jo yhdistyksen suurin tulolähde mikä tulee säilymään tulevaisuudessakin.

Oma kerhohuone yläkerrassa helpottaa nuorisotoiminnan harjoittamista. Salissa peli-, musiikki- ja biljardivarusteet yms. pitää siivota sivuun tilaisuuden päätteeksi joka kerta.


Vinden ovanför köket och Marthasidan blir med allas insatser och hjälp ett ypperligt klubbrum, men nu ser det bedrövligt ut. -- Keittiön ja Marttapuolen yläpuolella olevasta vintistä tulee kaikkien yhteistyöllä ja panostuksella mahtava kerhohuone, mutta nyt se on karseassa kunnossa.

Planering

Ritningarna har granskats under flere av föreningens månadsmöten - vilket kommer att fortsätta, välkommen med! Bygglovshandlingarna har godkänts av kommunen i maj 2010.

Suunnittelu

Hallitus on tarkastanut piirustukset useissa yhdistyksen kuukausikokousissa - tämä tulee myös jatkumaan joten tervetuloa mukaan. Sipoon kunta on hyväksynyt rakennuslupa-asiakirjat toukokuussa 2010.

Projekthantering

Finansiering söks via Leader-projektet som marknadsförs av landsbygdens utvecklingsförening SILMU. Föreningens sekreterare har deltagit i flere informationsmöten om Leader-finansieringen.

Projektet skall genomföras inom 3 år. Understödet utbetalas mot redovisning två gånger per år.

Vi söker även stöd från kommunen och stiftelser och hoppas på mycket hyres- och medlemsintäkter.


Den första "shoppinglistan" (bl.a. 10000 gipsskruvar och 100kg spik) skapades inom projektgruppen som talkoarbete och kommer att användas som underlag för finansieringsplanen. -- Projektiryhmä laati ensimmäisen "ostoslistan" (m.m. 10000 kipsiruuvia ja 100kg nauloja) talkootyönä. Se toimii mm. pohjana rahoitus- ja talousarvion laatimisessa.De nya WC-utrymmena och ett omklädningsrum placeras i en helt ny tillbyggnad till Träskberga, medan nuvarande duschrum och WC:n ändras om till bastu, duschrum och ett andra omklädningsrum. -- Uudet WC-tilat sekä uusi pukuhuone sijoitetaan täysin uuten lisärakennukseen. Nykyisistä WC:stä ja suihkuhuoneista remontoidaan uudet sauna-, suihku- ja pukutilat.

Projektinhallinta

Rahoitus haetaan Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n markkinoiman Leader-projektin kautta. Uf Kamraternan sihteeri on osallistunut useisiin aiheeseen liittyviin kokouksiin.

Projektia tulee toteuttaa kolmen vuoden sisällä. Tuki maksetaan kahdesti vuodessa laskentaraportin mukaisesti.

Haemme rahallista tukea myös kunnalta sekä säätiöiltä ja toivomme myös vuokratoiminnan ja jäsenmaksujen tuottavan.


 

Ritningar - PiirrustuksetStyrgruppen för byggprojektet — möten och beslut


Byggplatsmöte 11.5.2011

www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382